Knihy

Úvodná stránka > Knihy > Ďaľšie knihy > PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?, Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., recenzia Janka Čajagi

PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?, Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., recenzia Janka Čajagi

Pridané 7.12.2009
Kľúčové slová: autizmus, poruchy autistického spektra
Autor:
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., recenzia Janka Čajagi, ALMI CR, 2009, http://www.almi.cz/detail-produktu/46-premuzeme-autizmus.html
Jazyk:
Český
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., recenzia Janka Čajagi, ALMI CR, 2009

Přemůžeme autizmus?

 

Aj keď je táto kniha plná odborných informácií, pri jej čítaní ma zaplavovali rôzne, často protichodné emócie : od nadšenia z novoobjavených poznatkov, cez obavy z ich pôsobenia na náš organizmus až po strach spojený s hnevom z neschopnosti s autizmom niečo v bežnom živote urobiť.

Kniha je delená na dve samostatné časti – na vedeckú a spiritualistickú.

Veľa informácií pochádza z výsledkov Ústavu pre výskum autizmu  ( ARI – Autism Research Institute ), v  San Diegu, v USA, ktorého dlhoročným riaditeľom bol Dr. Bernard Rimland, otec autistického syna, ktorý sa okrem iného zaslúžil aj o prekonanie vtedajšej teórie o „chladničkovej matke“.

Kniha ponúka úžasné čítanie vysoko odborne podaných informácií o rôznych chemických prvkoch a ich zlúčeninách nachádzajúcich sa všade okolo nás ( v strave, v očkovacích látkach, v obalových materiáloch a pod. ) . Postupne ich je však strašne veľa a zistenie, že všetko je zlé, vám nepridá na optimizme -  lepšie by asi bolo žiť v praveku, bez výdobytkov vedy a tým aj bez škodlivín, s ktorými ste denno – denne konfrontovaní.

Vychádzam z toho, že všetky publikované informácie sú pravdivé ( „ sú založené na súčasnom stave poznania“ )  a je pre mňa ako laika, sklamaním, že nie všetci vedci si myslia to isté – napr. o stále sa diskutujúcich účinkoch očkovania na vznik autizmu s regresom.

Je  chvályhodné, že na konci každej časti sa v knihe objavujú aj protichodné názory iných  odborníkov a výsledky ich výskumov, hoci pre mňa to postupne strácalo  opodstatnenosť. Na druhej strane je to dôkaz, že autizmu sa venujú na celom svete a že to naozaj nebude také jednoduché so stanovením presných príčin a tým aj najúčinnejšej terapie. Sú malé víťazstvá, ktoré viem ako rodič pre svoje dieťa s autizmom a napr.s tráviacimi problémami vybojovať, ale zostane mi „kopec“ neovplyvniteľných vecí, ktoré proste musím prijať ako fakt ( napr. povinné očkovanie ).

 

Odpoveď profesorky Struneckej  na otázku, čo spôsobuje autizmus, je až na úplnom konci knihy, ale pre poznanie celkovej orientácie uvádzaných informácií by som ju rada spomenula hneď v úvode :

„ Nie je to spôsobené zdokonalením diagnostiky, nie je to len genetická príčina ! Centrálnym mechanizmom v etiopatogenéze PAS ( porúch autistického spektra ) je  IMUNOEXCITOTOXICITA – porucha funkcie imunitného systému. Excitotoxicita je jav, kedy nervové bunky odumierajú a degenerujú v dôsledku nadmernej stimulácie ( excitácie ). Túto excitáciu môže spôsobiť očkovanie a podiel poruchy imunitného systému na procesoch excitotoxicity sa volá imunoexcitotoxicita. 

 

Pozitívom knihy sú denné doporučené dávky jednotlivých vitamínov a minerálov ako aj konkrétne vysvetlenia niektorých amerických výskumov o škodlivosti podávania určitých vitamínov.

 

Za veľmi užitočnú a praktickú pre rodičov považujem kapitolu „ Co mohou udělat rodiče na ceste k amelioraci PAS“ – nájdete tu, ako posúdiť účinnosť jednotlivých opatrení, ako vyplniť na internete dotazník ATEC a ako si viesť „denník“ pri hodnotení zmien stavu dieťaťa. Táto kapitola je skutočne veľmi dôležitá v každodennom živote rodiny dieťaťa s autizmom.

 

V knižke nájdete aj diagnostické testy  CARS ( určené pre odborníkov z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky, vzhľadom na potrebu určitej objektívnosti v hodnotení napr. sociálneho správania ) a M-CHAT , ATEC,  návrh na  sledovací denník, ako aj schválené a u nás dostupné psychofarmaká.

Zaujímavé sú informácie o amerických lekároch  z projektu  DAN!  ( Defeat autism now ! Premôžeme autizmus hneď ! ) – ktorí sa špecializujú na liečenie autizmu  - u nás som o takejto aktivite medzi lekármi zatiaľ nepočula – skôr je to okruh nelekárov s rôznymi liečiteľskými pokusmi, ktoré sa zväčša orientujú na detoxikáciu organizmu a niekedy neadekvátne navnadia rodičov na zmeny, ktoré bývajú minimálne.

Skutočne veľa strán je venovaných diéte GFCF ( MUDr. Blanka Urbánková, Linda Cecavová ) – táto diéta patrí medzi základné detoxikačné  „terapie“ pri zistení prvých príznakov autizmu a v knihe je pekne popísané, ako prakticky realizovať zmenu stravy na bezlepkovú a bezmliečnu, ako odsledovať stolicu dieťaťa a ako rýchlo by sa mali dostaviť prvé zmeny a v čom ( očný kontakt, hyperaktivita ).

 

Terapia injekciami vitaminu B12 vo forme metyl - sú tu uverejnené práve prebiehajúce výskumy v Amerike , ktorých výsledky by mali byť publikované v tomto roku a vyzerajú celkom nádejne pre autistov !

V súlade s celkovou orientáciou knihy je pre mňa pochopiteľná kapitola o programe Son – Rise, pri hľadaní pomoci rodičom autistických detí, ale  určite by stáli aspoň za zmienku aj iné postupy, ktoré sú napr. u nás, ale aj v Čechách, bežne používané a s pomerne dobrým efektom ( napr. metodika TEACCH ).

 

Spiritualistický pohľad na autizmus v druhej časti knihy  je síce zaujímavým a pozitívnym čítaním, ale pre mňa je to akýsi  doplnkový pohľad na autizmus – prijatie a akceptácia akéhokoľvek dieťaťa  je základom jeho ďalšieho rozvoja, jeho vzťahu k rodičom a k ostatným ľuďom.

To neplatí len pre autistické deti ! A rovnako to nie je všeliek, ani pre autistické , ani pre „bežné“ deti .

 

Veľmi sa mi páči  nasledujúca myšlienka, pretože je krásnym vyjadrením dôležitosti vzťahu medzi matkou a dieťaťom a sily, ktorá z toho plynie :

„Láska matky je primárnym spirituálnym liekom pre dieťa“.

Ale  „bezhraničná láska“ sa môže niekedy rodičom vymknúť z rúk a ja sa dnes pri svojej práci stretávam s dospelými ľuďmi s autizmom, ktorí sú pre svojich rodičov veľkým trápením. A veľmi pravdepodobne aj pre seba – či je to v dôsledku uzatvoreného energetického poľa,  karmickej kauzality, reinkarnácie, asymetrickej čakry alebo nerovnováhy energie váta podľa ájurvédy, je v podstate jedno. O všetkých týchto alternatívach sa dočítate v tejto knihe.

Aj keď rodič nemusí veriť žiadnej z týchto alternatív – v knihe je  možné nájsť veľa vhodných odporúčaní, ktoré sú použiteľné v bežnom živote – či už ide o dýchanie, meditácie, modlitby,  stravu, životný štýl, relaxačné cvičenia, návody na hranie sa a na hry s deťmi.

Z tohto pohľadu však vyznieva dosť bolestivo hľadanie vinníka autizmu medzi rodičmi – konkrétne u matky – chladničky. Je naozaj možné, že matka svojimi myšlienkami a správaním počas tehotenstva a raného vývoja spôsobila „uzatvorenie“ dieťaťa do svojho sveta?  Táto príčina autizmu asi nenájde veľa prívržencov...

( Je tu odkaz na rozsiahle dielo profesora Stanislava Grofa o holotropnom dýchaní a o význame pôrodu pre vývoj psychiky a sociálnych vzťahov. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Najzaujímavejšie informácie pre mňa ako „odborníka“ na terapie pre ľudí s autizmom  sú prílohy č. 2 a 3 - doporučené klinické postupy na stanovenie diagnózy PAS ( poruchy autistického spektra ) v USA z roku 2008      ( M. R. Geier a D. Geier ) :

ide o stanovenie profilu porfyrínov v moči, ďalej  o stanovenie homocysteinu, cysteinu, glutationu a taurinu – transsulfuračných metabolitov v plazme a genetické vyšetrenie – v súčasnosti sa  stále diskutuje o potrebe všetkých týchto vyšetrení ako aj  o ich oprávnenosti k stanoveniu diagnózy PAS.

 

Na záver by som rada vyzdvihla obsiahlosť knihy a jej komplexnosť v tom pravom slova zmysle – spája duchovný pohľad s praktickými radami pre rodičov a odborníkov dáva nám  šancu na vytvorenie objektívne merateľného súboru údajov, ktoré túto novodobú civilizačnú epidémiu dostanú pod kontrolu – nájdu príčiny a stanovia spôsob, ktorým „přemužeme autizmus“.

 

Jana Čajagi:

- od roku 1996 pracujem v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya na Lipského ulici v Bratislave. Najprv ako vychovávateľka v skupine dospelých klientov s mentálnym postihnutím, potom ako psychológ v diagnostickom oddelení a teraz ako vedúca úseku diagnostiky a autizmu

- absolvovala som štúdium autistickej problematiky v európskom centre pre autizmus v Budapešti

- som lektorka Regionálneho diagnosticko – poradenského centra pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami pri DSSprof. Karola Matulaya a vzdelávam ďalších pracovníkov zo sociálnych zariadení, ktorí sa venujú starostlivosti o ľudí s autizmom

- poskytujem konzultácie a poradenstvo pre rodičov „inak obdarovaných detí“

 

 

Forma dokumentu: kniha